Bao câu hỏi lớn đặt ra

Bao câu hỏi lớn đặt ra

Có từ thuở trước ngàn xưa vọng về

Lành thay Phật Pháp hiện đời

Cho ta lời đáp lý chơn hiển bày

Con người hiện có từ đâu

Chỉ là huyễn hóa hợp thành do duyên

Ngõ thời duyên tán thì tan

Chỉ là như thế thật thà chi đâu

Chết rồi đi tới nơi nao

Luân hồi ba cõi sáu đường người ơi

Hoặc là Tịnh Độ tới nơi

Tùy theo tâm Đạo mà thành chốn nơi

Làm sao thoát khỏi luân hồi

Nhìn ngay nhìn thẳng niệm tình trong ta

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Advertisements

Phàm phu và Đạo nhân

Phàm phu thương lấy thân mình

Tiền tài danh vọng khởi lên mong cầu

Khi không như ý thì là

Khổ đau sầu não tâm tình nát tan

Đạo nhân rõ biết tỏ hay

Thân này huyễn hóa có chi thật thà

Nên thời sẽ thể xả buông

Hy sinh thân mạng làm điều lợi nhân

Phàm phu thương quá thân mình

Nên khi bị mất thân này thì sao

Thì liền chụp lấy thân kia

Vậy nên sinh tử triền miên luân hồi

Đạo nhân tỏ rõ lý chơn

Ngõ thời sử dụng thân người tiến tu

Tu cho đạt Đạo mới thôi

Rồi thì buông xả nhẹ nhàng thảnh thơi.

Hành theo sẽ thấy lạc an

Cuộc đời bể khổ triền miên

Sinh già bệnh chết nổi niềm trào dâng

Là người ai cũng trải qua

Thật là cay đắng thật là trái ngang

Có người cất tiếng nói rằng

Đạo Phật là đạo bi quan hỡi người

Đạo Phật là đạo u sầu

Chỉ toàn nói khổ nhiếp thâu tâm tình

Thật tình chẳng phải vậy đâu

Lời vàng Phật dạy Pháp lành Phật ban

Hành theo sẽ thấy lạc an

Ngay trong thực tại hiện tiền người ơi

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Ta là ai

Một câu hỏi lớn đặt ra

Ta đây chính thị là ai hỡi người

Lời này có tự bao đời

Thật là rất khó trả lời thẳng ngay

Ta là nóng lạnh vui buồn

Ta là yếu đuối kiên cường hay sao

Thật là nhiều quá cái ta

Ta nào mới thật là ta hỡi người

Ta này chẳng phải thật ta

Ta này huyễn hóa hợp thành do duyên

Ta này sinh tử triền miên

Cần nên tỏ biết để mà lạc yên

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Buông xả

Tiền tài địa vị tiếng tăm

Chỉ là huyễn hóa đừng nhằm người ơi

Cần nên buông xả nhẹ vơi

Đừng nên chấp trước để đời thảnh thơi

Thân này tứ đại hợp thành

Chỉ là huyễn hóa có chi thật thà

Đôi khi dũng cảm xả buông

Hy sinh thân mạng để thành Đạo nhân

Tâm này vọng tưởng hợp thành

Cũng là huyễn hóa nào đâu thật thà

Vui buồn thương giận quẩn quanh

Cần nên buông xả để mà lành an

Ba điều buông xả như trên

Trên đường tu tập lần hồi trải qua

Cần nên tỏ biết hỡi người

Đừng nên dính mắc để đời lạc an.

Sám hối

Khi thời tội lỗi phạm vào

Cần nên tỏ biết rõ hay hỡi người

Rồi thì tượng Phật đến bên

Cất lời sám hối ăn năn lỗi lầm

Khi thời tội lỗi phạm va

Cần nên tìm được một người mình tin

Rồi thì tiến đến cạnh bên

Cất lời sám hối ăn năn lỗi lầm

Khi thời phạm phải lỗi lầm

Cần nên niệm Phật rõ ràng từng câu

Khởi lên Phật hiệu nhiếp thâu

Đánh tan ý niệm lỗi lầm trong ta

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiện hiện về miền lạc an.

Thản nhiên hay biết

Người ta tát bạn một tay

Bạn liền cảm thấy đơn đau thân mình

Và rồi sân hận khởi lên

Nên thời phiền não khổ niềm trào dâng

Có khi chẳng thấy đau thân

Mà lòng quặn thắt đớn đau hỡi người

Do vì bị chửi bị la

Chấp vào lời tiếng khổ niềm trào dâng

Tu hành các bậc chính chơn

Chỉ thời cảm thấy xúc đau thân mình

Còn thì tâm thể chẳng đau

Thản nhiên hay biết có chi não phiền

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.