Tâm thức

mhtl Theo sự tìm tòi, học hỏi và tu tập của Tâm Thiền thì tâm thức được hiểu như sau:

– Tâm: về mặt tương đối hay nhị nguyên là cái tôi phân biệt đúng – sai, thiệt – hơn, cái của tôi – cái của anh… đầy rẫy những hỷ, nộ, ái, ố. Về mặt tuyệt đối thì tâm ở đây chính là cái bản lai diện mục, xưa nay luôn sẵn có, không thêm không bớt mà chúng ta do chạy theo các đối tượng của tâm phân biệt nên không nhận ra.

– Thức: bao gồm nhãn thức (nhãn-mắt), nhĩ thức(nhĩ-tai), tỷ thức (tỷ-mũi), thiệt thức (thiệt-lưỡi), thân thức (xúc chạm thân thể), ý thức, mạt na thức và a lại da thức (Duy Thức học).

Tâm lý học phương Tây chỉ mới tìm hiểu đến sáu thức đầu tiên còn thức thứ bảy và thức thứ tám là do đức Phật sau khi giác ngộ đã phát hiện và tuyên thuyết cho chúng ta biết. Tiếp tục đọc

Advertisements

Cửa hàng tự chọn, tự trả tiền, không nhân viên bảo vệ

Khi bước vào một cửa hàng như vậy, bạn sẽ hành động như thế nào?

Tôi nghĩ sẽ có bốn hành động sau:

– Thứ nhất, bạn trả tiền đúng với giá của món hàng.

– Thứ hai, bạn chỉ trả một phần.

– Thứ ba, bạn lặng lẽ lấy món hàng và bước đi mà không trả tiền.

– Thứ tư, bạn nhẹ nhàng lướt qua các gian hàng, cảm thấy thực sự không cần thiết phải đem về thêm bất kỳ món hàng nào nữa.

Boots_Kiosks_News

Trong bài viết này tôi không tập trung bàn luận về việc thể hiện đức tính trung thực, tự trọng mà hướng vào các quá trình tâm thức trong hành động. Tiếp tục đọc

Các tâm sở thiện, phiền não và bất định

Tâm sở Thiện gồm 11 lọai: Tín, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sân, Vô si, Tinh tấn, Khinh an, Bất phóng dật, Hành xả và Bất hại.

Tín: là tánh của sự hiểu biết và lòng tin sâu sắc vào phẩm chất và nghiệp dụng của các pháp mà vui lòng nhẫn chịu theo. Lòng tin vào các thật tế về lý và sự của các pháp hiện hữu, vào đặc tính và phẩm chất thanh tịnh của Tam bảo, vào các năng lực của thiện pháp mà khởi tâm ham muốn, dũng mãnh tu trì để vào được Thánh đạo. Do đó đối trị được tâm bất tín và giữ được tâm thanh tịnh.

Tàm: là biết xấu hổ với chính mình. Do sự hiểu biết của chính mình hoặc do giáo pháp đã học được mà đem lòng tôn kính các bậc hiền thiện và ưa thích việc lành. Xấu hổ với việc làm ác, đối trị tâm không biết xấu hổ.

Quý: là biết thẹn với người. Tánh của tâm sở này là khi làm việc ác hay việc gì sai quấy thì hay hổ thẹn với người, do đó mà không gần ngươi dữ và không làm việc ác, đối trị với tâm không biết thẹn và ngăn việc làm ác.

Vô tham, vô sân, vô si: được gọi chung Vô tham đẳng tam căn, là ba thiện căn, là yếu tố cần thiết để phát sinh điều thiện và đối trị được ba độc tham, sân và si, là những nguồn gốc của các phiền não. Tiếp tục đọc