Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 22-7-2018

1292242_1673650239552767_2603042909336324721_oCông đức

———— HT Thích Thanh Từ

Tổ lại nói: – Thấy tánh là công, bình đẳng là đức, mỗi niệm không ngưng trệ, thường thấy Bản tánh, diệu dụng chân thật gọi là công đức. Trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức; Tự tánh dựng lập muôn pháp là công, Tâm thể lìa niệm là đức; không lìa Tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm là đức.

Advertisements

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 21-7-2018

12363243_1669901536594304_6617792389890943568_oCông đức và phước đức

———— HT Thích Thanh Từ

Một hôm Vi thứ sử vì Tổ thiết đại hội trai, trai xong, Thứ sử thỉnh Tổ đăng tòa, quan liêu sĩ thứ đều thành kính lễ bái, hỏi rằng: – Đệ tử nghe Hòa thượng thuyết pháp, thật không thể nghĩ bàn, nay có một ít nghi, cúi mong Ngài đại từ đại bi đặc biệt vì giải nói.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 20-7-2018

32932591_959816914197534_4349678311698333696_nCương lĩnh tu hành

———— HT Thích Thanh Từ

Giai đoạn đầu khi tu phải giữ cái chánh bỏ cái tà, tà đến thì dẹp, chánh đến thì giữ, dùng chánh phá tà, khi tà hết rồi thì cái chánh cũng phải buông, tà chánh đều không dùng thì đến chỗ thanh tịnh.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 19-7-2018

33809761_964671320378760_2993357863306395648_nKhông chấp hai bên chánh tà

———— HT Thích Thanh Từ

Chánh kiến danh xuất thế,
Tà kiến thị thế gian,
Tà chánh tận đả khước,
Bồ-đề tánh uyển nhiên.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 18-7-2018

12654695_498208670358363_1809835031633147868_nGiác ngộ ngay nơi đời

———— HT Thích Thanh Từ

Dục nghĩ hóa tha nhân,
Tự tu hữu phương tiện,
Vật linh bỉ hữu nghi,
Tức thị tự tánh hiện.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 17-7-2018

12771889_1693192587598532_7789759968232744571_oKhông kẹt hai bên tự thấy Đạo

———— HT Thích Thanh Từ

Thế nhân nhược tu đạo,
Nhất thiết tận bất phòng,
Thường tự kiến kỷ quá,
Dữ đạo tức tương đương.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 16-7-2018

12593650_1681938238723967_8093853405596505752_oKhông kẹt không dính

———— HT Thích Thanh Từ

Tự nhược vô đạo tâm,
Ám hạnh bất kiến đạo,
Nhược chân tu đạo nhân,
Bất kiến thế gian quá.