Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 22-02-2019

11234881_1625855224332269_8580564339645616659_oKiến tánh 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, Lục Tổ nói: "Tu chỉ cốt kiến tánh". Có phải kiến tánh là nhận ra tánh giác chân thật có sẵn nơi mình không? Chẳng hạn như các con đọc kinh luận, biết nơi mình có chân tâm Phật tánh, có phải như vậy là kiến tánh khởi tu không?

_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_

Advertisements

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 21-02-2019

11219018_1652866024964522_1014226957209234480_nTin nhân quả 

———— HT Thích Thanh Từ

Chúng ta tu theo Phật thì phải tin nhân quả. Tại sao? Vì nhân quả xây dựng cho chúng ta một nền tảng tự tín rất vững chắc. Trong nhà Phật thường nói, tất cả các khổ không phải bỗng dưng nó đến mà đều có nguyên nhân. Từ cái nhân trước hoặc gần hoặc xa, chúng ta đã tạo nên ngày nay quả báo đến chúng ta phải chịu.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 20-02-2019

11429800_1612793058971819_4515493424424163718_nChuyển nghiệp 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, người Phật tử phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ như lời dạy trong kinh sách, hay chỉ là lời an ủi, chẳng hạn như nói "hao tài thì không tản mạng" để trấn an Phật tử?

_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 19-02-2019

10317584_1693267110924413_5936022423041421692_oTin mình sẽ thành Phật 

———— HT Thích Thanh Từ

Phật dạy chúng ta bị nghiệp dẫn đi trong đường khổ hoặc trong đường vui, đó là gốc do xưa kia chúng ta đã gây tạo.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 18-02-2019

1897751_1655682258016232_1411179834431364533_nKhen và chê 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, lúc Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng các Tỳ-kheo đi khất thực trở về tinh xá. Có hai thầy trò ngoại đạo đi theo sau Phật. Trên đường đi, thầy thì dùng đủ lời chê bai chỉ trích Phật, ngược lại trò cũng tìm đủ cách để tán thán Phật. Các vị Tỳ-kheo cùng đi với Phật thắc mắc bàn tán tại sao cũng là đức Phật mà thầy thì thì chê trò lại khen?

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 17-02-2019

18406_1625604387690686_7583244422138484935_nĐức tự tín 

———— HT Thích Thanh Từ

Nếu xét tận gốc của đạo Phật, chúng ta phải hiểu đạo là phương pháp, là con đường, Phật là giác ngộ. Chúng ta tu theo đạo Phật là tiến trên con đường giác ngộ, mà tiến trên con đường giác ngộ thì phải có trí tuệ. Trí tuệ không đi đôi với lòng tin, nhưng tại sao ở đây tôi nói đức tin của đạo Phật? Bởi vì qua bao nhiêu năm làm Phật sự ở miền Nam, đi giảng dạy và liên hệ các nơi tôi thấy Phật tử chúng ta gần đây dường như là mất lòng tự tín. Tự tín tức là tin mình, mà đức tin trong đạo Phật là đức tự tín, chứ không phải đức tin để cầu xin ở bên ngoài.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 16-02-2019

10710300_1644817342436057_1575429302834705346_oNói dễ làm khó 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, câu "Nói viên giác mà trọn ngày không Viên giác, đó là bệnh của phàm phu". Xin Thầy chỉ cho cái bệnh của phàm phu mà ở đây chê.

_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_