Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 11-11-2018

12593650_1681938238723967_8093853405596505752_oTông ta không một Pháp cho người

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, như Thầy nói, phần đông Phật tử đến với đạo Phật bằng lòng tin hơn là trí tuệ. Ngay như bản thân con, trước đây cũng đi chùa tụng kinh niệm Phật.

Advertisements

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 4-10-2018

944869_1708960592688398_1168687550717195787_nĐường lành đường dữ 

———— HT Thích Thanh Từ

Khi chúng ta đã biết thuyết luân hồi trong ba đường lành, ba đường dữ rồi, bây giờ phải làm sao? Phải chọn ba đường lành mà đi, tối thiểu cũng phải đi lại đường cũ của mình, là làm người. Ai khá hơn thì vươn lên trên cõi trời. Muốn trở lại cõi người Phật dạy phải thọ Tam quy, giữ Năm giới. Năm điều kiện đó là Nhân thừa Phật giáo, tức tu để được làm người. Đó là điều căn bản mà chúng ta phải nhớ.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 2-11-2018

944869_1708960592688398_1168687550717195787_nTâm an thì thảnh thơi 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, chư Tăng Ni ở Thiền Viện lao động cực nhọc, ăn uống đạm bạc, mà tinh thần thanh thản sắc diện vui tươi. Chúng con cư sĩ cũng học giáo lý Phật, cũng tập tu, phương tiện vật chất thì đầy đủ. Chẳng biết các con tu có khuyết điểm gì, mà không được như các thầy các cô?

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 1-11-2018

11229895_1688574834726974_4126586081653135927_nLuân hồi trong các cõi 

———— HT Thích Thanh Từ

Đức Phật nói thuyết luân hồi không phải do suy luận, do tưởng tượng. Khi tâm Ngài an định, trí tuệ sáng ra nên nhớ được tất cả mọi việc trong vô số kiếp về trước. Phật thấy rõ ràng chúng sanh do nghiệp lành, nghiệp dữ dẫn đi thọ sanh chớ không phải ngẫu nhiên. Nghiệp dẫn mình đi trong sáu đường sanh tử luân hồi. Sáu đường đó là: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác; người, a-tu-la và trời là ba đường lành.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 31-10-2018

1896731_664643213599553_1751787788_nTu thiền không phải luyện tập cơ thể 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, trong quyển Thiền Căn Bản có đoạn dạy "thở qua lỗ chân lông". Vậy chúng con có nên áp dụng không?

_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 30-10-2018

944869_1708960592688398_1168687550717195787_nMê tín 

———— HT Thích Thanh Từ

Mê tín là lòng tin mù quáng không thấy lẽ thật, không đúng chân lý. Ðơn cử một số thí dụ để chúng ta biết rõ.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 29-10-2018

113bLuân hồi khổ 

———— HT Thích Thanh Từ

Phật dạy việc sanh tử của chúng sanh quá nhiều, liên tục không dứt, nên sự khổ não không thể nào kể hết được, mỗi lần chết đi sanh lại là chịu nhiều khổ đau. Hiện tại chúng ta đang mang thân này, là đã trải qua vô lượng kiếp bỏ thân rồi mang thân.