Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 18-6-2018

1 (13)Niệm ngu và không ngu

———– HT Thích Thanh Từ

Này Thiện tri thức, sao gọi là Bát-nhã ? Bát-nhã, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường hành trí tuệ tức là Bát-nhã hạnh.

Advertisements

Chữa lành vết thương

Hổ kia bị trúng thương đau

Lui về hang ổ dưỡng thương ba tuần

Hổ đây tự liếm vết thương

Đến khi khỏi hẳn mới đi săn mồi

Người đây đang bị tổn thương

Đừng nên chạy đuổi cảnh trần thế gian

Chỉ thêm ảm đạm sắc màu

Chỉ thêm phiền não khổ đau chất chồng

Cần nên sọi rọi chính mình

Tìm xem phiền não dáng hình thế nao

Xem xem chúng thật hay không

Chỉ là huyễn hóa thật thà chi đâu

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.